www.trzepaczka.pl


Regulamin

Regulamin usługi TRZEpaczka.com.pl

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez firmę Trzepaczka.com.pl Clubnails Cosmetics  z siedzibą w Koszalinie, operatora serwisu TRZEpaczka.com.pl zwanego dalej Operatorem.

 

2. Wprowadzenie zamówienia na stronach serwisu przez nadawcę stanowi dowód zapoznania się i akceptację treści regulaminu oraz cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz cennika stają się wiążące dla obu Stron chyba, że stosowna umowa między stronami stanowi inaczej.

 

3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie, rozumieć należy następująco:

 

a) klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zlecająca usługę Operatorowi

b) nadawca – podmiot faktycznie (fizycznie) przekazujący przesyłkę Przewoźnikowi;

c) przewoźnik – wyspecjalizowana zewnętrzna firma kurierska;

d) kurier – podwykonawca przyjmujący przesyłkę od nadawcy oraz dostarczający ją do odbiorcy;

e) usługa – udostępnienie przez Operatora usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez Przewoźnika;

f) przesyłka – list, paczka, paleta, objęta usługą ( standardowa do 140cm - kształt protopadłościanu,  powyżej 140cm paczka niestandardowa, długość jednego boku)

g) paleta – jednostka transportowa o wymiarach podstawy 120 cm na 80 cm, na której ułożone są rzeczy do przewozu na maksymalną wysokość 200 cm liczoną od podłoża;

h) list przewozowy – mający moc prawną dokument stanowiący umowę pomiędzy TRZEpaczka.com.pl, Klientem oraz Przewożnikiem. List przewozowy jest potwierdzeniem prawidłowo złożonego Zlecenia. Operator będzie dostarczał Klientowi listy przewozowe drogą elektroniczną. Klient zobowiązuje się do wydrukowania takiego listu i odpowiedniego przymocowania go do paczki (przesyłki);

i) awizo – zawiadomienie o nieudanej próbie odbioru lub dostawy przesyłki;

j) serwis – narzędzia internetowe dostępne pod adresem www.TRZEpaczka.com.pl;

k) zlecenie Operatorowi wykonania usługi przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu Przewoźnika-firmy K-EX Spółka z o.o.,Firmy  Siódemka S.A., firmy Dpd lub innych Przewoźników określonych przez Operatora.

l) COD – usługa dodatkowa pobrania w obrocie krajowym;

m) protokół szkody – dokumenty opisujące powstałe uszkodzenia lub ubytki przesyłki.

 

4. Każdorazowe zamówienie Usługi na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją dokumentu lub dokumentów (Regulaminów, Ogólnych Warunków świadczenia Usług, Ogólnych Warunków Spedycyjnych, Przewodnikach po usługach i innych) opisujących zasady świadczenia usług przez Operatora logistycznego, którego Usługa została wybrana. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach internetowych należących do Operatorów logistycznych.

 

Rozdział 2. Rejestracja i zamówienie usługi

 

1. Operator w ramach Usługi zobowiązuje się do udostępnienia Klientom usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez Przewoźników.

 

2. Usługa TRZEpaczka.com.pl świadczona jest poprzez stronę www. TRZEpaczka.com.pl lub w innej formie uzgodnionej z Operatorem.

 

3. Dowodem zawarcia umowy o świadczenie usług przewozowych jest wypełniony formularz listu przewozowego lub inny dokument stosowany przez Operatora dla potwierdzenia przyjęcia usługi do realizacji.

 

4. Operator ma prawo do odrzucenia wniosku o podpisanie umowy z Klientem bez podania przyczyny lub wyłączenia możliwości korzystania z usług poszczególnych firm kurierskich.

 

5. Klient zobowiązany jest zachować utworzone hasło tylko do swojego użytku i nie udostępniać go osobom trzecim. Wszelkie usługi zlecone z konta głównego traktuje się jak zamówione przez Klienta

 

6. Klient zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym informowania o zawartości, wymiarach i wadze przesyłki, a także do starannego zapakowania przesyłki, uniemożliwiającego zniszczenie zawartości oraz innych paczek przewożonych przez kuriera. Zlecanie przez Klienta przesyłki niezgodnej ze stanem faktycznym podlega weryfikacji. Wszelkie koszty związane z weryfikacją przesyłki odpowiedzialny jest Klient. Za weryfikacje i niezgodności naliczane są dodatkowe opłaty zgodnie z cennikiem.

Rozdział 3. Realizacja usługi

 

1. Operator wysyła zlecenie realizacji usługi do właściwego oddziału Przewoźnika po otrzymaniu od Klienta zamówienia i po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta. W przypadku gdy klient ma podpisaną z operatorem umowę na świadczenie usług zlecenie realizowane jest po otrzymaniu zamówienia.

 

2. Po dokonaniu zamówienia Usługi, Klient otrzyma e-mailem potwierdzenie złożenia zamówienia. List przewozowy będący warunkiem odebrania przesyłki przez kuriera klient otrzyma po zaksięgowaniu dokonanej za usługę wpłaty. W przypadku gdy klient ma podpisaną z operatorem umowę na świadczenie usług list przewozowy wysyłany jest po złożeniu zamówienia. Klient jest zobowiązany do wydrukowania przesłanych dokumentów i oznaczenia przesyłki poprzez trwałe naklejenie listu przewozowego.

W przypadku wyboru przewoźnika dpd (dawnej siódemki) listy nie są generowane.

Zlecenia są przekazywane do centrali dpd gdzie nadawany jest ich wewnetrzy numer zlecenia. Na jego podstawie kurier realizuje zlecenia. W celu uzyskania numeru zlecenia prosimy o kontakt. Kurier dpd odbierając zlecenie nadaje numer listu przewozowego. Kopie listu nalezy koniecznie zachować. Nadawca jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych zawartych w liście, zgodnych ze zleceniem ze strony serwisu.

 

Możliwe jest uzyskanie pustych listów przewozowych w celu samodzielnego ich wypełniania, w tym celu konieczny jest kontakt. 

3. W przypadku jednorazowego bądź sporadycznego braku możliwości przez Klienta wydrukowania listu przewozowego nadanego przez Operatora, klient zobowiązany jest niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Operatora. Jeżeli Operator wyrazi aprobatę to w szczególnych przypadka Przewoźnik może sporządzić list przewozowy ręczny, klient podając Przewoźnikowi dane do przesyłki zobowiązany jest do podania również numeru referencyjnego tj. numeru zamówienia złożonego w serwisie TRZEpaczka.com.pl. W przypadku nadania przesyłki na ręcznie wypisanym liście przewozowym klient jest zobowiązany poinformować Operatora drogą mailową o numerze nadanego listu oraz o numerze zamówienia dla którego taki list został sporządzony.

 

4. W przypadku gdy Klient wyśle przesyłkę na liście sporządzonym ręcznie bez zgody Operatora zostanie obciążonym opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

5. W razie wysyłania kilku paczek lub przesyłek paletowych do jednego odbiorcy Klient zobowiązany jest do wydrukowania oddzielnego listu przewozowego na każdą z paczek lub palet. Niedostosowanie się do tego wymogu spowoduje naliczenie opłaty manipulacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

6. W przypadku nadania przesyłek „za pobraniem” (COD) Operator zobowiązuje się przekazać Klientowi sumę pobrania na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, w ciągu do 10 dni roboczych po lub w przypadku COD EXPRESS w ciągu 5 dni roboczych od jej doręczenia przez Przewoźnika

 

7. Operator zastrzega sobie możliwość zablokowania możliwości nadawania przesyłek przez Klienta oraz zatrzymania środków z pobrania (COD) w przypadku nieterminowego regulowania należności za wykonane usługi.

 

8.W przypadku nieterminowego regulowania należności dla klientów z odroczonym terminem płatności Operator będzie naliczał opłaty dodatkowe zgodnie z cennikiem

9. Koszty związane z przeadresowaniem paczki ponosi Klient zlecający przesyłkę.

10. W przypadku powrotu paczki do nadawcy, z powodów niedostarczenia przesyłki do odbiorcy, błędnie wypisanym listem przewozowym, uszkodzeniem przesyłki, odmową odbioru przesyłki przez odbiorcę, koszty związane z transportem powrotnym pokrywa Klient. 

11. W przypadku nie wpisania na liście przewozowym numeru rachunku bankowego, przewoźnik przekazuje pieniadze z pobrania przekazem pocztowym.

Usługa ta jest dodatkowo płatna 

23 zł - za pobranie do 100 zł,
23 zł + 4 zł - za każde rozpoczęte 100 zł powyżej 1000 zł

kwoty podane są netto.

 

Rozdział 4. Odpowiedzialność Operatora i postepowanie reklamacyjne

 

1. Odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do prawidłowego przekazania zlecenia Przewoźnikowi.

 

2. Przekazanie zlecenia Przewoźnikowi nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji. W miarę możliwości o odmowie przyjęcia zlecenia Klient będzie informowany poprzez e-mail.

 

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans) wynikające z niemożności korzystania z serwisu, związaną z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki.

 

4. Reklamacje należy zgłaszać w formie elektronicznej poprzez e-mail na adres

reklamacje biuro@trzepaczka.com.pl na drukach wymaganych przez Przewoźnika

 

5. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonania Usługi przez Przewoźnika zostaną niezwłocznie przekazane Przewoźnikowi. O wynikach postępowania reklamacyjnego Klient będzie informowany na bieżąco.

 

6. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.

 

7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest Klientowi drogą elektroniczną na adres, z którego reklamacja została nadana.

 

8. Anulowanie zamówień jest bezpłatne, pieniądze zwracane są na saldo klienta w serwisie www.trzepaczka.com.pl

 9. W przypadku DPD :

- Druga nieskuteczna i kazda kolejna próba doręczenia przesyłki 15zł netto + 23% vat.

- Magazynowanie - przechowywanie paczki w przypadku braku mozliwosci jej skutecznego doreczenia, naliczane od trzeciego dnia po przyjeciu paczki na magazyn bez weekendow  8zl netto + 23% vat.

- Pusty podjazd - opłata naliczana w przypadku gdy zgodnie ze zlozonym zleceniem kurier DPD Polska stawi sie po odbior przesylki a ona nie zostanie przekazana do przewozu  20zł netto + 23% vat.

- oczekiwanie kuriera na nadanie lub doreczenie przesylki powyzej 10 minut  za kazde rozpoczete 10min  15zl netto + vat

 

Rozdział 5. Ochrona danych osobowych

 

1.Operator chroni dane osobowe Klientów. Dane te mogą być wykorzystywane przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych na mocy ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie.

 

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Operatora oraz przekazanie ich Przewoźnikowi i innym podmiotom w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usługi.

 

 

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin obowiązuje od 15.08.2012 r

 

2. Regulamin może zmienić się w dowolnym momencie obowiązywania Umowy. O zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony przez e-mail na adres wskazany podczas rejestracji, nie później niż na 7 dni przed planowaną zmianą. Aktualny regulamin dostępny będzie również na stronie serwisu.

 

3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa RP.